KVKK Aydınlatma Metni

İşbu “Çerezler ve Web Sitesi Ziyaretlerine Yönelik Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Enrich Teknoloji Yazılım Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Enrich Teknoloji”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Enrich Teknoloji’ye ait web sitelerini ziyaret eden tüm gerçek kişiler işbu Aydınlatma Metni kapsamında ziyaretçi olarak kabul edilecektir.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz aşağıda adres ve iletişim bilgilerine yer verilen Enrich Teknoloji tarafından veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, Kanun’un 4. Maddesinde yer alan temel ilkelere uygun olmak kaydıyla aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Adres : Büyükdere Caddesi No:163/3 34394 Zincirlikuyu, Şişli-İstanbul

Telefon : 0 212 3065000

Fax : 0 212 3065600

Web Adresi : www.enrich.com.tr

E-posta Adresi : [email protected]

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Enrich Teknoloji’ye ait www.enrich.com.tr uzantılı web sitesinde farklı amaçlarla çerezler kullanabilmektedir. Kullanılan ilgili çerez türüne göre kişisel veri işleme amaçları değişkenlik gösterebilmektedir.

Kesin gerekli çerezler olarak tanımlanan çerezler vasıtasıyla kişisel veri işlenmesi durumunda temel olarak web sitesinin çalışması için gerekli teknik altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak, dil seçeneklerinin sunulması, üyelik girişinin sağlanması, ödeme işlemlerinin yapılması, video ve görüntülerin oynatılması ve mevcut ise iletişim/ulaşım formlarının kullanılması amaçları ile zorunlu çerezler vasıtasıyla kişiler veriler işlenebilmektedir.

Tercih çerezleri olarak tanımlanan çerezler ile, web sitesinde geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin tercih edildiği vb.) hatırlanması ve web sitesine otomatik giriş yapılabilmesi amaçları ile kişisel veriler işlenebilmektedir.

Web sitesinde reklam ve istatistik çerezleri mevcut ve kullanıcı tarafından bu çerezlerin kullanımına açık rıza ile onay verilmiş ise bu çerezler ile reklam verenlerin kullanıcının ilgisine göre reklamlar sunmasını sağlamak, reklamların veya kullanıcı hareketlerinin istatistiki verilerini oluşturmak bu doğrultuda kullanıcıya kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak amaçları ile bağlantılı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere reklam ve pazarlama amacıyla kişisel veriler işlenebilmektedir.

Web sitesinin kullanılmasına bağlı olarak ayrıca 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca trafik bilgisi olarak tanımlanan işlem güvenliği bilgileri yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilmektedir.

Ayrıca web sitesinde yer alması halinde başvuru formu, iletişim formu, ulaşım formu, etik hat başvuru formu, ilgili kişi başvuru formu, kariyer başvuru ekranları vasıtasıyla, Şirket ile iletişim kurulması, Şirketimizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi, talep ve şikayetlerin takibi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarına bağlı olarak kimlik ve iletişim ile müşteri işlem verileriniz işlenebilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde iş ortaklarına, grup şirketlere ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Ayrıca Şirkete ait web sitesi üzerinde kullanılan bazı çerezler Şirket haricindeki üçüncü parti servis sağlayıcılar tarafından sağlanabilmektedir. Bu çerezlerin kullanımına onay vermeniz halinde açık rızanız dahilinde kişisel verileriniz yurt dışına aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, web sitesinin ziyaret edilmesi halinde kullanılan çerezler vasıtasıyla veya web sitesinde yer alan formların kullanılması vasıtasıyla Şirket tarafından “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi için gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,” ve “Açık rıza” hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerin münhasıran, özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’nci maddesinde belirtilen usule uygun olmak kaydıyla talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Büyükdere Caddesi No:163/3 34394 Zincirlikuyu, Şişli-İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan [email protected] KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda [email protected] e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

Black Studio Agency Noise Background